A+
A-
Środa, 25 maja 2022 Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej Uchwałą 12/II/92 Rady Gminy w Smykowie z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jest wyodrębnioną jednostką administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy Smyków. Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z następujących powodów:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 5. alkoholizmu lub narkomanii;
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 7. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości kryterium dochodowego określonego ustawą tj.

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć: 701 zł. .

 2. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 528 zł.

W uzasadnionych przypadkach (w wyjątkowo trudnej sytuacji rodziny) pomoc finansową mogą również otrzymać osoby których dochód przekracza to kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie prócz udzielania finansowych form pomocy rodzinom, opiera swoją działalność na prowadzeniu pomocy w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym równolegle z pozostałymi formami wspierania i udzielanymi świadczeniami. Praca socjalna ukierunkowana jest na działanie pomocy osobom i rodzinom dla wzmocnienia lub odzyskania ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, a także na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Bardzo często praca socjalna staje się jedyną efektywną, chociaż długotrwałą metodą pracy z klientem. Niezbędne jest indywidualne podejście do każdej osoby, diagnoza jej potrzeb i możliwości oraz edukacja np. gospodarowanie budżetem domowym, nauka w sprzątaniu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, informowanie o prawach i uprawnieniach itp.


26 maja 2020, 11:49

Renata Marzec

26 maja 2020 11:53 przez Renata Marzec